Reklamačný poriadok

Spoločnosť SILU.SK, s. r. o., ako autorizovaný predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA ZÁJAZDU

Objednávateľ má právo podať reklamáciu v prípade, že rozsah a kvalita služieb nezodpovedajú objednanej úrovni.

Objednávateľ je ihneď po zistení nedostatku povinný daný nedostatok (udalosť) nahlásiť na mieste poskytovania služieb u zodpovedného pracovníka tak, aby mohol byť nedostatok bez zbytočného odkladu odstránený. Ak sa tak nestalo, prípadne ak klient naďalej trvá na podaní reklamácie, je povinný tak urobiť bezodkladne priamo u organizátora zájazdu alebo u zástupcu (SILU.SK, s. r. o.), najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania objednaných služieb.

Reklamáciu zájazdu musí zákazník zaslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu potvrdeným delegátom CK, s fotografiami atď., a to doporučene na adresu CK (organizátora zájazdu) alebo na adresu CA (predajcu - spoločnosti SILU.SK, s. r. o., Letná 822, 903 01 Senec).

Na vyzvanie je povinný poskytnúť vysvetlenie, prípadne doložiť potrebné doklady dokazujúce skutočný stav.

ZODPOVEDNOSŤ CA<

Spoločnosť SILU.SK, s. r. o. podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnými kanceláriami a nevybavuje v ich mene reklamácie. Po prevzatí, resp. doručení reklamáciu zašleme usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

ZODPOVEDNOSŤ CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má objednávateľ uzatvorenú cestovnú zmluvu. Cestovná kancelária nenesie nijakú zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dohodnuté v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, v hoteli či iných organizáciách. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

Cestovná kancelária sa riadi zákonom 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Predaj zájazdu sa riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie, z ponuky ktorej si zákazník dovolenku alebo službu vybral.

OBSAH REKLAMÁCIE

Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu služieb, ktoré mali nedostatky alebo ktoré neboli poskytnuté vôbec.

  • Číslo cestovnej zmluvy
  • Dátum jej uzatvorenia
  • Označenie cestovnej kancelárie s ktorou bola zmluva uzatvorená
  • Opis nedostatkov poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec
  • Predstavu zákazníka o kompenzácii, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny služby...
  • Kontaktné údaje klienta a bankové spojenie, pokiaľ žiada finančnú kompenzáciu
  • Reklamačný protokol z miesta pobytu, ktorý obsahuje, pokiaľ možno potvrdenie kompetentnej osoby na mieste alebo v objekte, fotografie, prípadne ďalšie doklady a ktorý je podpísaný delegátom CK v prípade, ak sa reklamácia uplatňuje priamo na mieste poskytovaných služieb.

LEHOTA NA PODANIE REKLAMÁCIE

Reklamácia sa musí uplatniť u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká.

O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi usporiadajúca cestovná kancelária v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 20.5.2014.