VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všetky podmienky z našej strany

ÚVOD

Cestovná agentúra SILU.SK, s.r.o. (ďalej len CA) so sídlom v Senci sa zaoberá ponukou a predajom zájazdov cestovných kancelárii. Vystupuje ako sprostredkovateľ, na základe platného zmluvného vzťahu. Cestovná agentúra (predajca) predáva za rovnaké ceny, zľavy a bonusy ako organizátor zájazdu (touroperátor). Cestovné kancelárie, s ktorými má cestovná agentúra SILU.SK, s. r. o. uzatvorenú platnú zmluvu sú poistené voči prípadnej insolventnosti CK v zmysle zákona.

VYHĽADANIE A REZERVÁCIA ZÁJAZDU

Dovolenkové pobyty a služby je možné vyhľadať a rezervovať priamo z našej webovej stránky. Ponuka zájazdov zvyčajne obsahuje údaje o destinácii, ubytovacej kapacite, spôsobe dopravy, cene, povinných a nepovinných príplatkoch atď. Jednotlivé cestovné kancelárie (ďalej len CK) tieto údaje aktuálne doplňujú do databázy na serveri. Pri prepisovaní údajov môže dôjsť k chybe, preto si ako CA vyhradzujeme právo na chybu v publikovaných cenách, termínoch, kapacitách, prípadne ďalších údajov.

Zákazník si vyhľadá zájazd podľa svojich predstáv a zašle nám svoju objednávku prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený pri každej ponuke.

Rezervácia zájazdu je možná aj telefonicky +421 911 487 277, e-mailom silu@silu.sk alebo osobne po dohodnutí stretnutia v priestoroch nášho sídla – SILU.SK, s.r.o., Letná 822, 903 01 Senec. Postup je rovnaký ako pri rezervácii prostredníctvom webových stránok.

Pracovníci našej cestovnej agentúry overia voľné kapacity u organizátora zájazdu. Ak majú k dispozícii všetky potrebné údaje, je možné vykonať rezerváciu. Následne kontaktujú klienta a oboznámia ho so všetkými informáciami potrebnými pre kúpu zájazdu.

Ak nie je možné vykonať rezerváciu, klienta obratom kontaktujeme.

Upozorňujeme, pokiaľ sa jedná o kúpu zájazdu na poslednú chvíľu (last minute, ultra last minute), nemusia byť na stránkach zobrazené všetky informácie. Všetky informácie Vám spresníme po overení a potvrdení ponuky zo strany CK.

Predaj zájazdu sa riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie, z ponuky ktorej si zákazník dovolenku alebo službu vybral.

KÚPA ZÁJAZDU (SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY)

Po výbere dovolenky z aktuálnej ponuky je potrebné uzavrieť zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorá je záväzným potvrdením rezervácie. Formuláre zmluvy spolu so všeobecnými zmluvnými podmienkami, podmienkami komplexného cestovného poistenia a doklade o poistení cestovnej kancelárie proti insolventnosti si prevezme klient osobne alebo mu ich zašleme poštou, e-mailom alebo faxom podľa možností klienta a podľa času potrebného pre realizáciu zmluvy. Klientovi posielame aj inštrukcie potrebné pre správne vyplnenie cestovnej zmluvy a pre úhradu zájazdu alebo jeho zálohy.

Zmluva obsahuje identifikačné údaje zákazníka - mená, priezviská a rodné čísla všetkých osôb, adresu objednávateľa a kontakt, ďalej obsahuje detaily o vybranom zájazde - miesto, termín, spôsob dopravy, prípadne trasu, názov ubytovacieho zariadenia, spôsob stravovania a informácie o poistení. V zmluve sú uvedené údaje o spôsobe platby a odovzdaní pokynov k zájazdu. Zmluva musí byť podpísaná zákazníkom. Súčasťou zmluvy sú tiež Všeobecné zmluvné podmienky príslušnej cestovnej kancelárie. Tie upravujú podmienky zmluvného vzťahu a sú dôležité najmä v prípade stornovania zájazdu alebo na reklamačné konanie.

Osobné údaje našich klientov sú chránené v súlade s platnými predpismi. Nie sú podávané, predávané, ani inak spracované pre potreby tretích osôb, okrem cestovnej kancelárie – organizátora cesty.

Klient je povinný nám obratom zaslať vypísanú a podpísanú zmluvu v čo najkratšom čase a uhradiť zálohu prípadne doplatok do stanoveného dátumu.

Cestovná agentúra neručí za následky spôsobené meškaním platby.

PLATBA ZA ZÁJAZD

Za bežné zájazdy objednané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny. Následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zostatok sumy do plnej ceny zájazdu.

Zájazdy typu Last minute a zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí zákazník jednorazovo v plnej výške ceny zájazdu na účet cestovnej agentúry alebo v hotovosti osobne.

Pri službách, ktoré vyžadujú okamžitú platbu pri objednávaní (napr. letenky spoločnosti Ryanair), bude rezervácia vykonaná až po uhradení zálohy kupujúcim vo výške kúpnej ceny služby.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení Last minute zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa cestovná zmluva nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Zájazd sa považuje za uhradený po pripísaní požadovanej sumy na účet cestovnej agentúry pod prideleným variabilným symbolom.

UNICREDIT BANK

ČÍSLO ÚČTU: 1261854009 / kód banky 1111
IBAN: SK5911110000001261854009
SWIFT: UNCRSKBX
VARIABILNÝ SYMBOL: číslo zmluvy

Ak je zájazd hradený bankovým prevodom alebo prostredníctvom pošty, klientovi slúži ako doklad potvrdenie vydané bankou alebo Slovenskou poštou. Ak uhrádza dovolenku osobne v hotovosti, vystavíme mu príjmový pokladničný doklad.

CESTOVNÉ DOKLADY – VOUCHER

Pri cestách do zahraničia je povinnosťou mať pri sebe platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. V rámci Shengenského priestoru stačí občiansky preukaz. Deti sú povinné mať vlastný cestovný pas. Nestačí zapísanie dieťaťa v pase rodiča. Odporúčaná platnosť cestovného dokladu je minimálne 6 mesiacov po návrate z dovolenky.

Pred cestou je potrebné si overiť aj vízovú povinnosť danej krajiny, potrebné očkovania a miestne špecifiká ako náboženstvo, obliekanie, kultúrne zvyklosti, formy správania, stravovanie, konzumáciu alkoholu.

Informácie o krajinách a prípadne bezpečnostné upozornenia nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Našim klientom odporúčame pred cestou do zahraničia využiť službu MZV SR a registrovať sa na jeho webových stránkach. Na základe toho je možné slovenským občanom poskytnúť pomoc v prípade núdza v zahraničí.

Potrebné doklady – voucher, letenky a pod. dostane klient od cestovnej agentúry, alebo danej cestovnej kancelárie. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce navštíviť. Pokyny na cestu sa spravidla posielajú týždeň pred odjazdom. V prípade leteckej dopravy obdrží klient letenky a ďalšie potrebné doklady väčšinou priamo na letisku, v stánku príslušnej cestovnej kancelárie.

ZÁJAZDY NA VYŽIADANIE

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr v zahraničí u partnera danej cestovnej kancelárie (hotel, partnerská CK a podobne). V takomto prípade je cestovná agentúra oprávnená požadovať vopred zálohu za zájazd podľa podmienok danej cestovnej kancelárie. Niekedy môže ísť aj o plnú cenu zájazdu. Pokiaľ bude zájazd so strany CK potvrdený, rezervácia je platná a vzťahujú sa na ňu hneď storno podmienky danej cestovnej kancelárie V prípade neúspešnej rezervácie sa záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

STORNO PODMIENKY

Storno zájazdu sa vždy riadi všeobecnými zmluvnými podmienkami organizátora zájazdu. Sú súčasťou každej zmluvy o obstaraní zájazdu. Storno musí byť podané písomnou formou s podpisom klienta. Je potrebné ho doručiť osobne, poštou alebo e-mailom na silu@silu.sk.

REKLAMÁCIA ZÁJAZDU

V prípade reklamácie je potrebné riadiť sa reklamačným poriadkom cestovnej kancelárie, organizátora cesty, a prípadné reklamácie adresovať na príslušnú cestovnú kanceláriu. Cestovná agentúra SILU.SK, s. r. o. neručí za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou, napriek tomu vám bude nápomocná pri uplatňovaní reklamácie. Viac informácii nájdete v „Reklamačnom poriadku“.